ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งานวิจัยการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ผยแพร่งานวิจัยการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ของศูนย์การศึกษ…