แบบฟอร์มคำร้อง

  1. แบบฟอร์ม ขออนุญาตไปราชการ
  2. แบบขอมีบัตรประจำตัว ตาม พรบ. พ.ศ. 2542 (ข้าราชการ)
  3. แบบขอมีบัตรประจำตัว ตาม พรบ. พ.ศ. 2542 (บำนาญ)
  4. แบบขอยกเลิกวันลา
  5. แบบขอลาพักผ่อน
  6. แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
  7. แบบคำขอหนังสือรับรองของข้าราชการบำนาญ
  8. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  9. แบบใบลาพักผ่อน
  10. ขอใช่รถยนต์ส่วนตัว