การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน…

หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่ารับรองประเภทอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารในการประชุมราชการ

หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่ารับรองประเภทอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารในการประชุมราชการ ค…