ประกาศ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2567

ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ในสังกัดกร…

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ และ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเ…

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี (เพิ่มเติม)

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน …

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี 

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน…

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือก…

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งานวิจัยการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ผยแพร่งานวิจัยการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ของศูนย์การศึกษ…

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งคำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหนังสือเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งคำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการ…

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ดีเด่น ประจำปี 2566

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคล…

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งประกาศราชกิจจานุเบกษาผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งประกาศราชกิจจานุเบกษาผู้ได้รับพระราชทา…

ขอแจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่ดำเนินการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ให้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษากลุ่มเป้าหมายในหน่วยทหารให้เป็นไปตามระยะเวลาตามคู่มือการดำเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่ดำเนินการจัดการศึก…