สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ทำข้อตกลงกับสำนักงานประกันสังคม และยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนเข…

กำหนดส่งเล่มประเมิน พร้อมไฟล์ PDF และคลิปวีดีทัศน์นำเสนอ ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม

กำหนดส่งเล่มประเมิน พร้อมไฟล์ PDF และคลิปวีดีทัศน์นำเสนอ ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม &gt…

กำหนดส่งเล่มประเมิน พร้อมไฟล์ PDF และคลิปวีดีทัศน์นำเสนอ ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม

กำหนดส่งเล่มประเมิน พร้อมไฟล์ PDF และคลิปวีดีทัศน์นำเสนอ ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ราย…

สกร. จังหวัดอุบลราชธานี จอความอนุเคราะห์ท่านคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสถานศึกษาของท่าน จำนวน 1 คน เข้ารับการฝึกอบรมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

สกร. จังหวัดอุบลราชธานี จอความอนุเคราะห์ท่านคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสถานศึกษาของท่าน จำนวน …

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งหนังสือขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งหนังสือขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศัก…

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการใช้งานดิจิทัลแพลดฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และความฉลาดทางดิจิทัล ๘ ด้าน สกร. จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการใช้งานดิจิทัลแพลดฟอร์มด้านการส…

แจ้งกำหนดการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภชัย จันปุ่ม)

แจ้งกำหนดการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภชัย จันปุ่ม) รายละเอียด &gt…

เชิญประชุมชี้เเจงแนวทางการดำเนนิงาน โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์เรียนรู้(Co-Learning space)และโครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เชิญประชุมชี้เเจงแนวทางการดำเนนิงาน โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์เรียนรู้(Co-…

ขอเเจ้งการเปลี่ยนแปลงวันเเละสถานที่ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ขอเเจ้งการเปลี่ยนแปลงวันเเละสถานที่ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุบลราชธาน…

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งหนังสือ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2/2566 ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งหนังสือ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อหนังสื…