สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ดีเด่น ประจำปี 2566(รางวัลวันครู)

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก…

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและค่าขีดจำกัดล่างของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและค่าขีดจำกัดล่างของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา…

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งหนังสือการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของพนักงานราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งหนังสือการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษ…

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งหนังสือการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของพนักงานราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งหนังสือการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษ…

แจ้งให้พนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ, ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.), ครูผู้สอนเด็กเร่ร่อนและตำแหน่งอื่นๆ เข้าทำสัญญา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งหนังสือ เรื่อง แจ้งให้พนักงานจ้างเหม…

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานในการบริหารราชการของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานในการบริ…

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอให้สถาศึกษาทุกแห่งส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอให้สถาศึกษาทุกแห่งส่งสรุปรายงานผลการดำเนิ…

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี แต่งตั้งคณะกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการงบดำเนินงานผลิตที่4 ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3-4

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งหนังสือเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมประเมิน…

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำ…

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญท่านร่วมตรวจเยี่ยมหรือมอบหมายผู้แทนร่วมตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิฯในพื้นที่รับผิดชอบของท่าน

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี  ขอเชิญท่านร่วมตรวจเยี่ยมหรือมอบหมายผู้แทนร่…