ลิงค์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ลิงค์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

 1. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=864

 1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดข้าวปุ้น

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=881

 1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขมราฐ

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=875

 1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขื่องใน

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=871

 1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอโขงเจียม

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=877

 1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนมดแดง

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=866

 1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอเดชอุดม

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=872

 1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอตระการพืชผล

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=869

 1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอตาลสุม

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=883

 1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งศรีอุดม

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=873

 1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาจะหลวย

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=882

 1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาตาล

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=341700

 1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาเยีย http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=874
 2. ห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำขุ่น

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=885

 1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำยืน

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=880

 1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุณฑริก

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=878

 1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอพิบูลมังสาหาร

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=867

 1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพธิ์ไทร

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=884

 1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอม่วงสามสิบ

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=870

 1. ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอวารินชำราบ http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=865
 2. ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีเมืองใหม่

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=879

 1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอสว่างวีระวงศ์

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=341900

 1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอสำโรง

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=876

 1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิรินธร

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=868

 1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอเหล่าเสือโก้ก

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=340000

Leave a Comment