งานการเงินและบัญชี

บุคลากรงานการเงินและบัญชี

 

นางจุฑามาศ ดวงพุฒ

                                                                                                           นักวิชาการเงินและบัญชี

************************************************************

ระบบที่เกี่ยวข้อง 

************************************************************

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

 

     
             
               การฝึกอบรม                                  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                             

 

 

 

 

 

 

       ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน                  ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ประชุมฯราชการ

 

 

 

 

     

     การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ