ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

***ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน***

              ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเหมาะสมและประหยัด  *กรณีส่วนราชการประสงค์จะจ้างดำเนินการ ให้ดำเนินการได้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ โดยอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ

*******************************************************************************

  • หนังสือราชการขอเบิกเงิน

*******************************************************************************************

Related posts

Leave a Comment