การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

*อนึ่งการเบิกจ่ายขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

Related posts

Leave a Comment