หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่ารับรองประเภทอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารในการประชุมราชการ

  • ในสถานที่เอกสาร อัตราไม่เกิน 50 บาท ต่อมื้อต่อคน

    2. ค่าอาหารในการประชุมสำหรับในสถานที่ราชการและเอกชน อัตราไม่เกิน 120 บาทต่อมื้อต่อคน 

***หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ ที่จะพิจารณาเบิกจ่าย โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด ภายใต้หลักเกณฑ์ของระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ 

ทั้งนี้ สำหรับค่าอาหารในการจัดฝึกอบรมฯ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

Related posts

Leave a Comment