ผอ.สกร.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ของ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาจะหลวย

ผอ.สกร.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ของ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาจะหลวย
***************
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567
เวลา 10.00 น.
****************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาจะหลวย โดยมี นางฉิมพลีรดา ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาจะหลวย คณะครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ลดมลภาวะทางอากาศเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ของ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาจะหลวย ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

Related posts

Leave a Comment