สกร.อำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการจัด”โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ขับขี่ปลอดภัยป้องกันภัยจากยาเสพติดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
สกร.อำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการจัด”โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ขับขี่ปลอดภัยป้องกันภัยจากยาเสพติดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
โดยมี นางสาวฉันทลักษณ์ ศรีผา ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสว่างวีระวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
มี นายเนติวุตติ์ เหลาแตว ตำแหน่ง ครู ศรช.เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก
๑. พ.ต.ท.ณฐกร นบนอบ หัวหน้างานจราจร สภ.สว่างวีระวงศ์
๒. นางสาวจิตราพร เรือนเจริญ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ คือ
๑.เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่เพื่อความปลอดภัยและการป้องกันภัยจากยาเสพติด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.เพื่อพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษา
๓.เพื่อพัฒนานักศึกษามีความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากการโครงการไปสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือนวัตกรรมหรือประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ หรือขยายผลหรือเผยแพร่ต่อในครอบครัวชุมชนได้
๔. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ณ อาคารเอนกประสงค์ สกร.อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอสว่งาวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

Related posts

Leave a Comment