ผอ.สกร.อุบลราชธานี กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้ และการสร้างสื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผอ.สกร.อุบลราชธานี กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้ และการสร้างสื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
***************
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 09.00 น.
****************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้ และการสร้างสื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมี นางสาวฉันทลักษณ์ ศรีผา ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสว่างวีระวงศ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางเมตรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพิบูลมังสาหาร คณะครูและบุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมโครงการฯ
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้และสร้างสื่อการเรียนการสอนที่สอดแทรกเนื้อหาปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษวและตามเป้าหมายหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ สกร.อำเภอสิรินธร จำนวน 16 คน สกร.อำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวน14 คน และสกร.อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น 51 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมกิจตรงวิลส์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Related posts

Leave a Comment