สกร.อุบลราชธานี ปลูกต้นไม้กว่า 200 ต้น ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567

สกร.อุบลราชธานี ปลูกต้นไม้กว่า 200 ต้น ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567
*****************
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567
เวลา 10.30 น.
****************
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 โดย นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และนางสาวปัทตมา มาลากูล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากร ร่วมกิจกรรม ณ โดมอาคารเกรียงไกร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมสืบเนื่องด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และในปีนี้ตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เพื่อเชิญชวนให้ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควัน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566ขึ้นณ บริเวณพื้นที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 ไร่ โดยมีกล้าไม้ที่นำมาปลูก จำนวน 200 ต้น ประกอบด้วย กล้าไม้พยูง 50 ต้น ยางนา 50 ต้น สะเดา 50 ต้น และราชพฤกษ์ (ต้นคูน) 50 ต้น

Related posts

Leave a Comment