สกร.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สกร.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
***************
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
เวลา 09.00 น.
***************
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายวุฒิพล ทับธานี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และ นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมประถม ศ.อ.ศ.อ. อนุสรณ์ 2563 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งวิทยากรในโครงได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายธีรนนท์ ศรีชัย 2) นายประจักษ์ พุฒพิมพ์ และ 3 นายพิจิตร ทาทอง มาบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวนั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงอย่างถูกต้อง และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาเป็นหลักสูตรของสถานศึกษา พร้อมทั้งนำมาพัฒนาสถานศึกษาและจัดตั้งเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ” ต่อไป

Related posts

Leave a Comment