สกร.อุบลราชธานี จัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สกร.อุบลราชธานี จัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
******************
ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2566
เวลา 09.00 น.
*******************
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด และ นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถนำผลการดำเนินงานไปพัฒนางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามบทบาทภารกิจงาน เป็นข้อมูล เป็นแนวทางในการดำเนินงาน นำผลการดำเนินงานไปพัฒนางาน สกร. สู่การปฏิบัติได้ย่างมีประสิทธิภาพ

Related posts

Leave a Comment