สกร.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านจิตอาสา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

สกร.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านจิตอาสา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้
****************
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567
เวลา 08.00 น.
*****************
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านจิตอาสา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยนายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นายกีรติ กุลบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าว สืบเนื่องจาก วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครบรอบ 1 ปี กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หลังจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้ และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ และการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุบลราชานี จึงจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านจิตอาสา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงาน เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญและได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนพัฒนาบุคลากรด้านจิตอาสาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานและพัฒนา องค์กร และสามารถนำไปถ่ายทอดกระบวนการสู่สถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม

Related posts

Leave a Comment