สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งคำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหนังสือเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งคำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหนังสือเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>> http://118.174.143.38:800/e-office/photo/12073.pdf

Related posts

Leave a Comment