เชิญประชุมชี้เเจงแนวทางการดำเนนิงาน โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์เรียนรู้(Co-Learning space)และโครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เชิญประชุมชี้เเจงแนวทางการดำเนนิงาน โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์เรียนรู้(Co-Learning space)และโครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567    รายละเอียด >>> http://118.174.143.38:800/e-office/photo/12070.pdfhttp://118.174.143.38:800/e-office/photo/12070_2.pdf

Related posts

Leave a Comment