ผอ.สกร.จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยต้นแบบอุบลราชธานี

ผอ.สกร.จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยต้นแบบอุบลราชธานี
********************
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 น.
*********************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยต้นแบบอุบลราชธานี ของ สกร.อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายบดินทร์ เกษมศานต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีกล่าวเปิด และ นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประธานชมรมผู้สูงอายุ ฯ ในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี แขกผู้มีเกียรติ ครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ การเปิดศูนย์ดังกล่าวสืบเนื่องจาก ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยต้นแบบ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กับผู้สูงวัย โดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้กำหนดจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยต้นแบบเพื่อเป็นการนำร่องใน 5 ภาค ภาคละ 1 แห่ง สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับคัดเลือกและกำหนดให้จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยต้นแบบ” ที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี และพิจารณาแล้วเห็นควรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยต้นแบบขึ้น ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี้ เนื่องจากมีทุนเดิมที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงาน คือ มีอาคารสถานที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัยให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง มีบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน ในการนี้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้มอบหมายให้ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอเมืองอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยต้นแบบอุบลราชธานี ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย ในการบริหารจัดการและจัดการศึกษาให้กับตนเอง เป็นศูนย์กลางการสร้างอาชีพ สร้างคุณค่า และสร้างสุขภาวะที่ดี ให้กับผู้สูงอายุในรูปแบบห้องสมุดมนุษย์ รวมถึงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในชุมชน และเพื่อเป็นแหล่งรวมคลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ห้องสมุดมนุษย์และอาสาสมัครผู้สูงอายุในชุมชน

Related posts

Leave a Comment