แจ้งให้พนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ, ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.), ครูผู้สอนเด็กเร่ร่อนและตำแหน่งอื่นๆ เข้าทำสัญญา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งหนังสือ เรื่อง แจ้งให้พนักงานจ้างเหม…

ผอ.สกร.อุบลราชธานี กล่าวพบปะบุคลากรจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สกร.อุบลราชธานี กล่าวพบปะบุคลากรจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ในสังกัด สำนักงานส่…