สำเนาหนังสือซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง สำนักอำนวยการ กลุ่มช่วยอำนวยการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๑/๑๗๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การศึกษาของเด็กที่อยู่นอกโรงเรียน แต่อายุไม่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ (Co – Learning space) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

ส่งประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน

ส่งประกาศ สำนักงาน ก

Read more

สำนักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินงานตามคู่มือและปฏิบัติดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕พร้อมทั้งส่งสำเนาประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ประเมินทุกระดับและรับรองสำเนาถูกต้องส่งไปยัง สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

สำนักงานกศน.จังหวัดอ

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งหนังสือ ราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2/2565

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักศึกษาในสถานศึกษา โดยตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2

สำนักงาน กศน. จังหวั

Read more