การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จากสถานีแก้หนี้ครู ในงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่องแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือไปช่วยราชการ หรือไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้านสังกัดอื่นที่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษ

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ดีเด่น ประจำปี 2565 (รางวัลวันครู)

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และรอง ผอ.จังหวัด/กทม.

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งประกาศ เรื่องการมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง

การมอบหมายให้พนักงาน

Read more