ประวัติความเป็นมา

1 0
Read Time:2 Minute, 35 Second


ประวัติความเป็นมา

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในจังหวัด จัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรร เงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่ จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามที่กฎหมายกำหนด ส่งเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และการเทียบระดับการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคีเครือข่าย ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาพระราชดำริ งานนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เดิมชื่อ “ศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี” จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518 เป็น ศูนย์ที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทย สังกัดการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา จนกระทั้งรัฐบาลได้จัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2522 จึงได้โอนไปสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อมีการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ที่ผ่านมากรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ได้เปลี่ยนแปลงสถานนะเป็นสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานดังกล่าว ต่อมาในปีงบ พ.ศ. 2551 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (พรบ.กศน.) โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 จึงมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารและได้ปรับชื่อหน่วยงานสถานศึกษา ส่งผลให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ซึ่งสถานภาพเดิมเป็นสถานศึกษา เปลี่ยนเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานาอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี มีสถานภาพเป็นหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมี นายทัศน์พล เรืองศิริ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี และนางอุไร ยืนสุข ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *