สำนักงาน กศน. ได้อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 งบรายจ่ายอื่่น โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส 4 ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงาน กศน. ได้อนุ

Read more

รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และ การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่1ปีการศึกษา2565และผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่2ปีการศึกษา2564

รายงานผลการประเมินเท

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.

รายชื่อผู้ผ่านการคัด

Read more

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 และของทุกปี

การจัดกิจกรรมเฉลิมพร

Read more

สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการ (ร่าง) แนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ในวันที่ ๔- ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สำนักงาน กศน. จังหวั

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานและสถานศึกษาจัดส่งข้อเสนอการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดท่านเข้ารับการอบรมครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสในการจัดการศึกษาในยุคภาวะปกติใหม่ ( Next normal) ในวันที่ ๘ -๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

สำนักงาน กศน.จ.อุบลราชธานี โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ขอเชิญผู้บริหาร และบุคลากรผู้ที่ได้รับมอบหใมายให้เป็นผู้นิเทศภายในสถานศึกษา จำนวน 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 3 ท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศภายในสถานศึกษาและพัฒนาเครื่องมือการนิเทศภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท 

สำนักงาน กศน.จ.อุบลร

Read more