สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนาหนังสือการเสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาสายงานสอน สังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด จัดทำข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน  รายการสื่ออำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงาน กศน. จังหวั

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ที่สนใจ และมีความประสงค์สมัครคัดเลือกผู้แทนลูกเสือ สามารถจัดส่งเอกสาร/หลักฐานไปยังสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี เห็นชอบ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 งบผลผลิตที่ 5 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานห้องสมุดประชาชนไตรมาส 1-2 เรียบร้อยแล้ว

ด้วยสำนักงาน กศน. จั

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งให้สถานศึกษารับทราบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ท่านส่งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการศึกษษขั้นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานปวช. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติฯ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ และตำแหน่งครูผู้สอนผู้ด้วยโอกาส (เร่ร่อน) ของสำนักงาน กศน.

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more