สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งประกาศ เรื่องการมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง

การมอบหมายให้พนักงาน

Read more

ประกาศ..!! จัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การเช่ารถยนต์ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 (e-bidding) เลขที่ 02/2566

จัดซื้อจัดจ้าง การปร

Read more

สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบปฏิทินการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สำนักงาน กศน. จังหวั

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จงหวัด/กทม.

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more