สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีปกติ สังกัดสำนักงาน กศน. ตำแหน่งครูและตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนาประกาศประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดตอบแบบสอบถามฯ และส่งกลับไปยังกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

สำนักงาน กศน. จังหวั

Read more

สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี  จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗) และถือปฏิบัติต่อไป

สำนักงาน กศน. จังหวั

Read more

สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและดำเนินการรับสมัครเรียน/ลงทะเบียนเรียนและบันทึกข้อมูลนักศึกษากลุ่มดังกล่าว ในระบบบริหารจัดการ (ITW 51) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2565

สำนักงาน กศน. จังหวั

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเด็น “ความร่วมมือขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ”

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more