การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม.

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอชื่อครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เข้ารับการคัดเลือก ”รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ” ครั้งที่ 5 ปี 2566 ประเทศไทย

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดหรือผู้แทน(ทุกอำเภอ)เข้าประชุมร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2565 (International Literacy Day 2022) ภายใต้แนวคิดหลัก “การพลิกโฉมพื้นที่การเรียนรู้เพื่อการรู้ หนังสือ” (Transforming Literacy Learning Spaces)

วันพฤหัสบดีที่ 8 กัน

Read more

กศน.อำเภอสว่างวีระวงศ์ จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับประถมศึกษา

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๕ น

Read more

ด่วนที่สุด!!! สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ขอให้สถานศึกษาของท่านรายงานผลผู้ประสบความสำเร็จระดับอำเภอโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบไฟล์เอกสาร Microsoft Wode พร้อม VDO

สำนักงาน กศน. จังหวั

Read more