สรุปร้อยละการเข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปร้อยละการเข้าสอบ

Read more

กศน.อำเภอน้ำยืน ดำเนินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษากศน. ประจำปี 2565

⭐️🥇กศน.อำเภอน้ำยืน 🥇

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกาษา 2566

ขอความอนุเคราะห์ประช

Read more

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก ดำเนินการสำรวจความต้องการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องและดำเนินการจัดตั้งกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชา การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก จำนวน ๑๐ ชั่วโมง ให้แก่ประชาชน

🌷🐯 กศน.อำเภอเหล่าเสื

Read more

ผอ.กศน.อุบลฯ ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

วันอาทิตย์ที่ 21 สิง

Read more

สำนักงาน กศน.ได้อนุมัติและโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาส 4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต กาย จิตและสมอง ของผู้สูงอายุ ไตรมาส 4 ให้กับสถานศึกษาที่จัดกิจกรรม/โครงการ ไตรมาส 3 ต่อเนื่อง เรียบร้อยแล้ว

สำนักงาน กศน.ได้อนุม

Read more

กศน.อำเภอน้ำยืน เข้าประกวดแข่งขันการแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษากศน.ด้านสิ่งประดิษฐ์อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ระดับประเทศ ชื่อโครงงาน”เครื่องไพหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์” ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ!!

…วันที่ 15-16

Read more

กศน.อุบลฯ !! ต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม และ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยมพลัส ระดับประเทศ!!

กศน.อุบลฯ !! ต้อนรับ

Read more